لیست قیمت 93 کیت های RIA & IRMA کمپانیIZOTOP

لیست کیت های کمپانی IZOTOP تاریخ 10-10-93

قيمت-ریال

تست

کيت

رديف

1/250/000

100

TSH( Turbo ) IRMA CT

1

5/200/000

500

TSH( Turbo ) IRMA CT

2

1/220/000

100

T4 RIA CT

3

1/220/000

100

T3 RIA CT

4

2/300/000

100

H GH IRMA  CT

5

2/050/000

100

H LH IRMA  CT

6

2/050/000

100

H FSH IRMA  CT

7

2/050/000

100

H PROLACTIN IRMA CT

8

2/050/000

100

B-HCG IRMA  CT

9

2/050/000

100

AFP IRMA  CT

10

3/100/000

100

PSA IRMA  CT

11

4/000/000

100

TG IRMA  CT

12

4/600/000

100

Anti –TG RIA  CT

13

4/000/000

100

Anti –TPO RIA  CT

14

2/400/000

100

FERRITIN IRMA CT

15

2/200/000

100

T3UPTAKE RIA CT

16

مطالب مرتبط

1391/12/14
تعداد کلیک : 4332
برای دریافت فایل PDF لیست کامل محصولات genomix بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
1391/12/06
تعداد کلیک : 12196
{xtypo_alert}قیمت بروز این کیت ها در سایت سیناکلون!کافیست در سایت انگلیسی شرکت سیناکلون در قسمت جستجو که در یک کادر ک
1391/11/27
تعداد کلیک : 4785
برای دریافت فایل PDF لیست کامل محصولات primer deisgn بر روی تصویر زیر کلیک کنید.