روش احیای الکترود pH متر

بازدید: 6419

عموماً اگر نگهداری الکترود درست انجام شود ، الکترود پس از مدتی که استفاده نشده باشد، سریعاً قابل استفاده است. اما هنگامی که نگهداری الکترود به خصوص به مدت طولانی به درستی انجام نشود و یا حباب الکترود خشک شده باشد (بسته به میزان شدت) الکترود پاسخ درستی به تغییر بافرهای استاندارد نمی دهند و یا پاسخ آن بسیار کند است و یا حتی پاسخی نشان نمی دهد.

شاید بسیاری ترجیح دهند که الکترود را تعویض کنند! اما این کار هزینه بر است و برای تهیه یک الکترود مناسب و استاندارد باید هزینه ای میلیونی انجام دهید! لذا به شما پیشنهاد می شود که روش های زیر را امتحان کنید.
برای احیاء و فعال سازی مجدد الکترود باید از روش هایی استفاده شود که به اصطلاح "شوکینگ" گفته می شود.
برای این کار از روش های زیر استفاده نمایید. پس از این روش ها اگر الکترود به حالت اولیه برگشت ابتدا عملکرد آن را بررسی کنید، اگر عملکرد آن قابل قبول نبود آن را تعویض کنید.
روش اول
حباب الکترود را در یک محلول مناسب (محلول بافری با pH 4) به مدت 1 تا 2 ساعت قرار دهید. اگر این عمل جواب نداد ممکن است الکترود نیاز به فعال سازی مجدد داشته باشد. بنابراین روش دوم را امتحان کنید.
روش دوم
1) الکترود را در محلول اسید کلریدریک 5 / 0 - 1 / 0 نرمال به مدت 8 - 4 ساعت قرار دهید.
2) در ادامه یک محلول نگهداری جدید تهیه کنید: 10 گرم کلرید پتاسیم در 100 میلی لیتر بافر با pH 4 حل
کنید. از نمک های دیگر استفاده نکنید. از این محلول می توانید برای نگهداری الکترود در زمان هایی که از آن
استفاده نمی شود، استفاده کنید.
3) پس از این که الکترود را از اسید کلریدریک خارج کردید آن را بشویید و سپس در 75 - 50 میلی لیتر از محلول
نگهداری که در مرحله 2 ساختید به مدت 60 - 30 دقیقه قرار دهید.
4) الکترود را شسته و مجدداً امتحان کنید.

روش سوم
1 ) الکترود را در فرئون یا الکل به مدت 5 دقیقه قرار و به صورت چرخشی حرکت دهید.
2 ) الکترود را به مدت 15 رقیقه در آب شیر قرار دهید.
3 ) الکترود را به مدت 5 دقیقه در اسید غلیظ )سولفوریک یا کلریدریک( قرار داده و به صورت چرخشی حرکت
دهید.
4 ) مرحله 2 را تکرار کنید و الکترود را به مدت 15 رقیقه در آب شیر قرار دهید.
5 ) الکترود را به مدت 5 دقیقه در باز قوی )سود( قرار داده و به صورت چرخشی حرکت دهید.
6 ) مرحله 2 را تکرار کنید و الکترود را به مدت 15 دقیقه در آب شیر قرار دهید.
7 ) با محلول های استاندارد کالیبراسیون الکترود را چک کنید.
8 ) اگر نتایج قابل قبولی حاصل نشد مرحله 3 تا 6 را می توانید برای اخذ نتایج بهتر تا حداکثر 3 بار تکرار کنید.
اگر پس از تمامی این مراحل الکترود پاسخی نداد باید تعویض شود!