لیست قیمت 96 کیت های هیستوپاتولوژی،محلول های پاتولوژی و میکروبیولوژی،معرف های اسیدوباز،بافر های پاتولوژی

 

 

در این لیست قیمت 12صفحه ای مجوعه کاملی از کیت های هیستو پاتولوژی ، محلول های پاتولوژی  و میکرو بیولوژی ، معرف های اسید و باز ، بافر های پاتولوژی  و  الکتروفورز ، محلول های استاندارد و... معرفی می گردد.

با افتخار اعلام می کنیم تمامی محصولات این لیست ساخت ایران می باشد.

به کلیه مبلغ های لیست قیمت پایین مبلغ 20 هزار تومن اضافه گردیده است

Histopathology stain and Reagents

Hematoxyline (Harris), for histopathology

Contains: Hematoxyline 5g/L,  potassium iodate , potassium alum, stabilizer and preservative.

250cc : 360,000R

1L : 1,400,000R

2.5L : 3,500,000R

 

Hematoxyline (Gill I), for Cytology

Contains: Hematoxyline 2g/L,  glycol ,potassium alum, stabilizer and preservative.

250cc : 260,000R

1L : 950,000R

2.5L : 2,200,000R

 

Hematoxyline (Gill II), for Cytology and histopatology

Contains: Hematoxyline 4g/L,  glycol ,potassium alum, stabilizer and preservative.

250cc : 290,000R

1L : 130,000R

2.5L : 3,000,000R

 

Hematoxyline (Gill III), for histopatology

Contains: Hematoxyline 6g/L,  glycol ,potassium alum, stabilizer and preservative.

250cc : 390,000R

1L : 1,600,000R

2.5L : 3,800,000R

 

Hematoxylin   (mayer's)

Contains: Hematoxyline 1g/L, potassium alum, chloral hydrate.

250cc : 290,000R

1L : 1,150,000R

 

Papanicolau's OG6

Contains: Orange G,  phosphotungstic acid  and methanol.

250cc : 97,000R

1L : 380,000R

2.5L : 960,000R

 

Papanicolau's EA50

Contains: Eosin Y, Light green, Vesuvine , phosphotungstic acid, Lithium  carbonate and methanol

250cc : 135,000R

1L : 520,000R

2.5L : 1,290,000R

 

Eosin-Phloxine solution

Contains: Eosin Y 1% + phloxine B 0.1%

100cc : 195,000R

250 : 490,000R

 

Eosin Y 1% aq. solution

100cc : 99,000R

250 : 220,000R

1L : 850,000R

Eosin Y 0.5% aq. solution

100cc : 75,000R

250 : 140,000R

1L : 500,000R

 

Eosin Y 1% alcoholic solution acidified.

100cc : 130,000R

250 : 280,000R

1L : 980,000R

 

Erythrosin  B  1% aq.  solution

100cc : 180,000R

250 : 360,000R

1L : 1,300,000R

 

Reticolucyte Reagent

Contains : New methylene blue, Sodium chloride.

10cc : 200,000R

100cc : 1,800,000R

250cc: 4,000,000R

 

Giemsa solution (10X-20X)

Contains: Giemsa powder, Glycerol 50% and Methanol50%

250 cc: 150,000R

1L : 429,000R

 

Giemsa solution (20X)

Prepared from Merck Giemsa powder, Glycerol  50%  and  Methanol  50%

100cc: 390,000R

250cc : 790,000R

1L : 1,990,000R

 

Diff-Quick , for staining smears

Contains : Solution I ( Fixative   ), Sol. II ( Azure  ), Sol. III (Eosin  )   

100 cc: 350,000R

250 cc: 600,000R

 

Wright solution

250cc: 140,000R

1L: 429,000R

 

Wright-Giemsa solution

250cc : 150,000R

1L : 429,000R

Histopathology stain and Reagents

 

Acetone-Alcohol solution

Contains:Ethanol  and acetone acc. to Gram

100cc : 120,000R

250cc :200,000R

1L : 400,000R

 

AcetoOrcein solution

Contains:Orcein in acetic acid solution.

100cc : 650,000R

250cc :1200,000R

 

Aceto Carmine solution

Contains:Carmine  in acetic acid solution.

100cc : 650,000R

250cc :1,200,000R

 

Acid-Alcohol solution

Contains:Ethanol and HCl.

100cc : 120,000R

250cc :200,000R

1L : 400,000R

 

Baljet's Reagent

Contains : picric acid & sodium hydroxide  solution.

100cc : 350,000R

 

Barfoad's Reagent

Contains : Copper acetate in acetic acid solution.

100cc : 250,000R

250cc : 500,000R

 

Baryta's Reagent

Contains : barium hydroxide sat. aq. solution

100cc : 200,000R

250cc : 400,000R

 

Benedict qualitative Reagent

100cc : 190,000R

250cc : 380,000R

 

Benedict quanitative Reagent

100cc : 300,000R

250cc : 550,000R

 

Bial Reagent , Reagent for pentose and glycorunic acid

Contains:CuSO4, Sod. Pot. Tartrate , pot. Iodide  & Sod. hydroxide

50cc : 200,000R

100cc: 400,000R

 

Biebrich scarlet- Acid fuschin  Solution

To use in "Masson Trichrome Stain Kit"

100cc : 450,000R

 

Biuret's Solution

Contains:FeCl3, Resorcinol & ethanol.

100cc : 250,000R

250cc : 500,000R

 

Bradford Solution

Contains:comm. Brilliant blue G-250100mg/L,  phosphoric acid  &  alcohol.

100cc : 450,000R

 

Buffer  Phosphate Solution PH  6.8   acc. To Weis

1L: 250,000R

 

Buffer  Phosphate Solution PH  7.0   acc. To Weis

1L: 250,000R

 

Buffer  Phosphate Solution PH  7.2   acc. To Weis

1L: 250,000R

 

Calcium chloride (For PT & PTT)

25cc : 50,000R

 

Carmine (1X)

50cc: 500,000R

100cc : 950,000R

 

Dragendroff's Reagent

Contains :bismuth nitrate, potassium iodide, and hydrochloric solution.

100cc :500,000R


 

 

 

 

 

Histopathology stain and Reagents

 

Drobkin's Reagent, Powder for 1L of solution

For the quantitative colorimetric determination of blood hemoglobin.

Contains sodium bicarbonate, potassium ferricyanide, and potassium cyanide.

400,000R

 

Drobkin's Reagent, solution

For the quantitative colorimetric determination of blood hemoglobin.

Contains:  sodium bicarbonate, potassium ferricyanide, and potassium cyanide.

250cc: 290,000R

1L: 650,000R

 

Eosin-nigrosin (Sperm stain)

Contains: Eosin y and nigrosin.

1cc: 150,000R

 

Esbach's Reagent

Contains: Picric acid & ethanol

100cc : 200,000R

250cc : 400,000R

 

Evans blue 1% aq. Solution

100cc : 290,000R

 

Fehling's  A   Reagent

Contains: Copper sulfate  .

250cc : 180,000R

1L: 390,000R

 

Fehling's  B   Reagent

Contains: Potassium sodium tartrate .

250cc : 280,000R

1L: 590,000R

 

Ferroin's  Reagent

Contains: phenantroline monohydrate &Iron(II) sulfate  solution.

100 cc: 350,000R

250cc : 650,000R

 

Fixative  Bouin's  Solution

Contains: Picric acid, formaldehyde solution & acetic acid.

100 cc:200,000R

250 cc:400,000R

1L : 1,000,000R

 

Fixative  Carnoy's  Solution

Contains: Ethanol ,chloroform, & acetic acid.

250cc : 500,000R

1L:1,450,000R

 

Fixative  Formaline 10%  Solution

1L : 150,000R

 

Fixative  Formaline 10% buffered neutral 

1L : 250,000R

 

Fixative  Formaline 4% buffered neutral 

1L : 250,000R

 

Fixative  Formaline –Alcohol  Solution 

250cc : 250,000R

 

Fixative  Schaudings  Solution

Contains: HgCl2& Ethanol solution.

250 cc: 380,000R

1L:1,290,000R

 

Fixative  Zenker's  Solution

Contains: HgCl2& potassium dichromate, & sodium sulfate.

250 cc: 380,000R

1L:1,290,000R

 

Fixative  Zinc-Formalin  Solution

Contains: ZnCl2& formaldehyde solution.

250 cc: 450,000R

1L:1,300,000R

 

Folin- ciocalteu's Reagent

Reagent for phenol and bovine serum albomine

10cc : 150,000R

25cc : 290,000R

100cc: 790,000R

 

 

 

 

 


 

Histopathology stain and Reagents

 

Fouchet Reagent

Contains: FeCl3 &trichloroacetic acid

100cc : 500,000R

250cc : 950,000R

 

FRAP  TEST REAGENT.

Contains: acetate buffer 250cc,  TPTZ sol. 25cc  &  FeCl3 solution 25cc

750,000R

 

Fuschin 1% aq. solution

100cc : 170,000R

250cc : 300,000R

 

Fuschin 0.2% aq. solution

250cc : 170,000R

1L : 350,000R

 

Gold chloride  1%  solution

10cc : 1,750,000R

 

Gold chloride  0.2%  solution

10cc : 650,000R

 

Gower's  solution

250 : 180,000R

1L : 350,000R

 

Hanus  solution

Contains: Iodine & bromine in acetic acid.

250 : 750,000R

1L : 2,290,000R

 

Hayem's  solution

Contains: Sodium  Sulfate,  sodium chloride  & HgCl2.

250 : 180,000R

1L : 350,000R

 

Hexachloroplatinic acid solution.

Contains: Hexachloroplatinic acid, potassium iodide.

400cc : inquire

 

 

Immersion oil  packed from Merck-immersion oil  

20cc : 230,000R

 

Iron (III) chloride 10% aq. Solution

100cc : 250,000R

250cc : 500,000R

 

Janus green 1% aq. Solution

100cc : 380,000R

 

Jone'sReagent

Contains: chromic acid in sulfuric acid solution.

100cc : 300,000R

250cc: 650,000R

 

Kovacs  solution

Contains: 4-Dimethylamonobenzaldehyde, HCl & n-amyl alcohol

10cc : 80,000R

100 : 600,000R

1L : 3,800,000R

 

Lactophenol cotton blue Solution

Contains: Phenol, glycerol, lactic acid &anilline blue.

50cc : 295,000R

100cc : 560,000R

 

Lactophenol Solution

Contains: Phenol, glycerol, lactic acid .

50cc : 295,000R

100cc : 560,000R

 

Lithium carbonate saturated Solution.

20cc : 180,000R

100cc : 350,000R

 

Lucas Reagent

Contains: ZnCl2 & HCl solution.

100cc : 550,000R

250 cc: 980,000R

1L: 3,500,000R

 

Lugol's  solution

Contains: Iodine & potassium iodide

100cc : 150,000R

250 cc: 280,000R

1L: 750,000R

 

Markano's  solution

250 : 180,000R

1L : 350,000R

 

 

 


 

Histopathology stain and Reagents

 

 

Methylene blue  acc. to Loffler

Contains: Methylene blue 3g/L in absolute methanol.

100cc : 95,000R

250cc : 190,000R

1L: 590,000R

 

Methyene blue  1% aq. Solution

Contains: Methylene blue 10g/L in Distill. water.

100cc : 150,000R

250cc : 280,000R

1L: 700,000R

 

Millon's  Reagent

Contains: Mercurry, nitric acid .

100cc : 280,000R

250cc : 650,000R

1L: 2,200,000R

 

MR- MRVP   (Methyl red )

VP1- MRVP (1-naphtol)

VP2- MRVP   (KOH 40% )

10cc : 25,000R

10cc : 50,000R

10cc: 25,000R

 

Nigrosin solutionDye for negative visualization of capsule in bacteriology

Contains: nigrosine 10%, Sodium chloride.

10cc : 250,000R

50cc: 1,200,000R

 

Neuclear fast  Red solution

Contains: nuclear fast red in aluminium sulfate solution & preservatives.

50cc :320,000R

100cc: 550,000R

 

Neutral Red 1% aq. solution

50cc : 150,000R

 

Neutral Red – Janus green Stain. Dye for supravital staining of leukocytes.

Contain neutral red 1% in 0.9% sod.chloride and janus green 1% aq. Sol.

50cc : 400,000R

 

Periodic acid 0.5% aq. solution

100cc : 250,000R

 

Phenol  5% aq. solution

1L : 440,000R

2.5L:990,000R

4L : 1,690,000R

 

Phosphomolybdic  acid 5% aq. Sol.

50cc : 500,000R

100cc : 950,000R

 

 

Phosphomolybdic  acid 20% aq. Sol.

50cc : 1,200,000R

100cc : 2,350,000R

 

 

Phosphotungstic  acid 5% aq. Sol.

100cc : 250,000R

 

 

Picric acid saturated solution

250cc : 400,000R

1L : 980,000R

 

 

Picrofuchsin(Van gieson's) solution

50cc : 200,000R

100cc: 350,000R

 

Ponceau S  (For electrophoresis)

Contains: ponceau S 2% in trichloroacetic acid.

100cc : 350,000R

250cc: 700,000R

 

 

Ponceau S  (For Pathology)

Contains: ponceau S 0.2% in acetic acid.

100cc : 250,000R

250cc : 450,000R

 

Potassium Chloride 3M

100cc : 190,000R

250cc : 380,000R

Potassium hydroxide 40% aq. solution

100cc : 220,000R

250cc : 450,000R

 

 

Schiff's reagent

Contains: pararosaniline chloride

50cc : 240,000R

100cc : 440,000R

 

SDS 10% aq.  Solution

Contains: sodium lauryl sulfate and  Dist. water

100cc : 190,000R

250cc : 380,000R

 


 

Histopathology stain and Reagents

 

SDS 20% aq.  Solution

Contains: sodium lauryl sulfate and  Dist. water

100cc : 350,000R

250cc : 690,000R

 

Shorr's  Reagent

Contains: biebrich scarlet, Orange G, fast green,  phosphotungstic acid,  phosphomolybdic acid, ethanol & acetic acid.

100cc : 680,000R

250cc : 1,300,000R

1L: 3,500,000R

 

Silvanof's  Reagent

Contains: Resorcinol and HCl

100cc : 180,000R

250cc : 350,000R

 

Silver nitrate 5% aq. Solution

20cc : 250,000R

50cc : 450,000R

100cc :850,000R

 

Smith Reagent (Bilirubin in Urine)

Contains:

 

 

Sudan III solution (Fat in stool)

Contains: Sudan III ,ethanol

10cc : 95,000R

 

 

Sulfosalicylic acid 20% aq. Sol.

100cc : 150,000R

250cc : 280,000R

 

Toluidine blue 1% aq.  solution

100cc : 280,000R

250cc : 550,000R

Tollen's Reagent

Contains: Silver nitrate, sod. Hydroxide & ammonia.

50cc : 250,000R

100cc : 480,000R

 

Trichloroacetic acid 10% aq. Solution.

100cc : 250,000R

250cc : 450,000R

 

Trichloroacetic acid 20% aq. Solution.

100cc : 350,000R

250cc : 650,000R

 

Trypan blue Solution, non steril,

For DETERMINE TOTAL CELL COUNTS AND VIABLE CELL NUMBER

Containsnd :trypan blue0.4%  , sodium chloride and potassium phosphate.

20cc : 120,000R

100cc : 350,000R

 

Turek  solution

1L: 350,000R

 

Urea 40% aq.solution

100cc: 250,000R

250cc: 490,000R

1L: 1,500,000R

 

Weigert  A Solution

Contains: hematoxyline in alcohol

100 cc: 220,000R

250cc : 380,000R

 

WeigertB Solution

Contains: Ferric chloride &HCl

100 cc: 220,000R

250cc : 380,000R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Titration indicator solution

150 000R

100 cc

Bromocresol green solution

PH transition:3.8-5.4 (Yellowish green- Blue)

150 000R

100 cc

Bromocresol purple solution

PH transition:3.0-4.6 (green- Yellow-Blue)

150 000R

100 cc

Bromophenol blue

PH transition:3.8-5.4 (green- Yellow-Purple)

150 000R

100 cc

Bromothymol blue

PH transition:5.8-7.6 (Yellow-Blue)

150 000R

100 cc

Congo red solution

PH transition:3.0-5.2 (Violet- Orange red)

150 000R

100 cc

Crystal violet  0.5% in acetic acid

PH transition:0.8-2.6 ( Yellow-Blue violet)

150 000R

100 cc

Dimethyl yellow

PH transition:3.0-4.0 (Yellow- Green fluoresence)

150 000R

100 cc

Eosin Y

PH transition:0.0-3.0 (green- Yellow-Purple)

200,000R

380 000R

50cc

100 cc

Erichrome black T    in ethanolamine

150 000R

100 cc

Erythrosin B 0.1% aq. Sol.

PH transition:0.0-3.6 (Orange- Red)

250 000R

100 cc

Indigo carmine  0.25% in Ethanol 50%

PH transition:11.5-13.0 (Blue- Yellow)

150 000R

100 cc

Light green

150 000R

100 cc

Litmus

PH transition:5.0-8.0 (Red- Violet)

150 000R

100 cc

Malachite green   0.1% aq. Sol.

PH transition:0.0-2.0 (Yellow-Green blue)

150 000R

100 cc

Methyl blue 0.1% aq. solution 

150 000R

100 cc

Methyl green 0.1% aq. solution 

PH transition:0.1-2.3 (Yellow- Blue)

150 000R

100 cc

Methyl orange solution 

PH transition:3.1-4.4 (Rose- Yellow)

150 000R

100 cc

Methyl red solution  

PH transition:4.5-6.2 (Violet- Red-Brown)

150 000R

100 cc

Methyl violet    0.1% in Ethanol 96%

PH transition:

 

 

 

Titration indicator solution

 

250 000R

100 cc

Murexide1% aq. Solution

150 000R

100 cc

Neutral red

PH transition:6.8-8.0 (Violet-Orange)

150 000R

100 cc

Phenolphthalein 0.1% solution

PH transition:8.2-10.0 (Colorless-Red violet)

200 000R

100 cc

Phenolphthalein 1% solution

PH transition:8.2-10.0 (Colorless-Red violet)

150 000R

100 cc

Phenol red solution

PH transition:1.2-3.0 (Orange- Yellow)  

6.5-8.0 (Brown Yellow-Red violet)

220 000R

100 cc

Tashiro indicator

150 000R

100 cc

Thymol blue

PH transition:1.2-2.8 (Violet-Brownish)

PH transition:7.8-9.5 (green- Yellow-Blue)

200 000R

100 cc

Thymolphthalein

PH transition:9.0-10.5 (colorless- Blue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Electrophoresis  Reagents  and  Buffers

 

inquire

inquire

Acrylamide  solution 30%

Acrylamide  300g/L

inquire

inquire

Acrylamide  solution 40%

Acrylamide  400g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 40%    MIX  19:1

Acrylamide  380g/L ,  Bis  20g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 40%    MIX  29:1

Acrylamide  386.7g/L ,  Bis  13.3g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 40%    MIX  32:1

Acrylamide  387.9g/L ,  Bis  12.1g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 40%    MIX  37.5:1

Acrylamide  389.6g/L ,  Bis  10.4g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 30%    MIX  19:1

Acrylamide  285g/L ,  Bis  15g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 30%    MIX  29:1

Acrylamide  290g/L ,  Bis  10g/L

inquirs

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 30%    MIX  32:1

Acrylamide  290.9g/L ,  Bis  9.1g/L

inquire

inquire

Acrylamide-Bisacrylamide  solution 30%    MIX  37.5:1

Acrylamide  292.2g/L ,  Bis  7.8g/L

inquire

inquire

Buffer  Phosphate    PH (6.0- 7.6)

inquire

inquire

Buffer  acetate    PH (3.0- 6.0)

inquire

inquire

Buffer  citrate    PH (4.0)

inquire

inquire

Buffer PBS    PH 7.2      non-steril

inquire

inquire

Buffer PBS    PH 7.4      non-steril

inquire

inquire

Buffer PBS    PH 7.6      non-steril

 

1L :inquire

Buffer Dulbecco’s Phosphate saline

 

1L :inquire

Buffer imidazol 0.2N  (PH 6.2 - 7.8)

 

inquire

Buffer Tris  1M  (PH : 6.8, 7.6, 8.0, 8.4, 8.8)

 

inquire

Buffer Tris   0.5M   (PH : 8.2, 8.8)

 

inquire

Buffer TAE      50X

 

inquire

Buffer TAE      10X

 

inquire

Buffer TBE 10X

 

inquire

Buffer TBE       5X

 

inquire

Buffer TE        100X (PH 7.5, 8.0)

 

inquire

Buffer TE        1X (PH 7.0, 7.4, 7.5, 8.0)

 

1L :inquire

Buffer TBS     1X (PH  7.4), non steril

 

1L :inquire

Buffer TLE 1X (PH  8.2)

 

1L :inquire

Buffer TPE 10X (PH  7.5-7.8)

 

Electrophoresis Reagents and Buffers

 

 

1L : inquire

Buffer TPE 1X (PH  7.5-7.8)

 

1L : inquire

Buffer Tris-tricine-SDS      5X (PH  8.3)

 

1L : inquire

Buffer Tris-tricine-SDS      1X (PH  8.3)

 

 

1L : inquire

Buffer Tris-Glycine             10X (PH  8.3)

 

 

1L : inquire

Buffer Tris-Glycine   5X (PH  8.3)

 

 

1L : inquire

Buffer Tris-Glycine   1X (PH  8.3)

 

 

1L : inquire

Buffer Tris-Phosphate   1X (PH  7.8)

 

 

1L : inquire

Buffer SSC   20X (PH  7.0)

 

 

1L : inquire

Buffer SSC   5X (PH  7.0)

 

 

1L : inquire

Buffer SSPE   20X (PH  7.0)

 

inquire

inquire

Amido Black Stain for Electrophoresis

Contains: amido black, isopropanol & acetic acid

 

inquire

inquire

Bradford   reagent

Contains: comm. Brilliant blue 100mg/L, phosphoric acid

 

inquire

inquire

Equilibrated Phenol reagent

 

inquire

inquire

Ponceau S for electrophoresis  (2% in TCA 3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


 

Electrophoresis Reagents and Buffers

inquire

inquire

Acetic acid  100%       Merck

inquire

inquire

Acrylamide          electrophoresis grade,      Merck-Sigma

inquire

inquire

Agar        Merck

inquire

inquire

Agarose, Low EE          Europe

inquire

inquire

Bisacrylamide       electrophoresis grade,    Merck-Sigma

inquire

inquire

Boric acid           Reagent grade,      Merck

inquire

inquire

BSA, Fraction V        USA

inquire

inquire

Chloroform     Reagent grade,      Merck

inquire

inquire

Comm. Brilliant  blue  G250           Merck, SERVA

inquire

inquire

Comm. Brilliant  blue  R250           Merck, SERVA

inquire

inquire

EDTA-Na2biochem.    Merck

inquire

inquire

EDTA-Na2     Extra pure.   Europe

inquire

inquire

Etidium bromide     Extra pure.    Europe

inquire

inquire

Glycyl glycine,        Extra pureMerck-Sigma

inquire

inquire

Glycine,                  Extra pureMerck-Sigma

inquire

inquire

Orange G                 Electrophoresis gradeAlfa (USA)

inquire

inquire

Phenol red            G.R.  Merck 

inquire

inquire

Ponceau S             Merck -Sigma

inquire

inquire

Potassium chloride           G.R.  Merck

inquire

inquire

SDS              biochem.    Sigma-Applichem

inquire

inquire

Silver nitrate  , G.R.     Merck

inquire

inquire

Sodium  acetate  trihydrate        G.R.    Merck

inquire

inquire

Sodium chloride        G.R.    Merck

inquire

inquire

Tris base   99.9% , ultra pure         Merck-Sigma, Serva

inquire

inquire

Tris -HCl,              Extra pure    Merck-Sigma

inquire

inquire

Triton X-100         Extra pure    Merck-Sigma

inquire

inquire

Tween 20             Extra pure    Merck-Sigma

inquire

inquire

Tween 40             Extra pure    Merck-Sigma

inquire

inquire

Tween 60             Extra pure    Merck-Sigma

inquire

inquire

Tween 80             Extra pure    Merck-Sigma

inquire

inquire

Xylene cyanol   FF    Sigma

 

 

 

 

 

 

 

Titrasole concentrated  and ready to use solution

 

200,000R

HCl     0.1N  conc. For 1L

250,000R

HCl    1N  conc. For 1L

220,000R

H2SO4   0.1N  conc. For 1L

270,000R

H2SO4   1N  conc. For 1L

200,000R

NaOH    0.1N  conc. For 1L

250,000R

NaOH   1N  conc. For 1L

880,000R

AgNO3   0.1N  conc. For 500cc

1,750,000R

AgNO3   0.1N  conc. For 1L

100cc :250,000R

250cc :450,000R

AgNO3   0.1N  Ready to use solution

100cc :150,000R

250cc :280,000R

1L: 700,000R

Buffer   4.0  Ready to use solution

                                

100cc :150,000R

250cc :280,000R

1L: 700,000R

Buffer 7.0  Ready to use solution

100cc :250,000R 2X250cc :700,000R

1L: 900,000R

Buffer 9.0  Ready to use solution

100cc :250,000R

2X250cc :700,000R

1L: 900,000R

Buffer 10.0  Ready to use solution

100cc :250,000R 2X250cc :700,000R

1L: 900,000R

Buffer 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 11.0, 12.0, ….  Ready to use solution

 


 

ليست كيت های هيستوپاتولوژی وميكروبيولوژی

 

Acid Fast Stain Kit – Tissue and Smear

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Malachite green

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Fuchsin

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price Per SET : 220,000R

 

Albert  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Albert's Reagent

50cc

R.T.

Min. 12 month

150,000R

Albert Iodine Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 270,000R

 

Alcian blue  Stain Kit  PH 1.0

Kit Contents:

1-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Alcian Blue Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price

 

900,000R

 

 

 

Alcian blue  Stain Kit  PH 2.5

Kit Contents:

1-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Alcian Blue Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acetic acid Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear Fast red Solution

 

50cc

3-8°C

  12  month

Price

 

1,490,000R

 

 

 

Alcian Blue  PH: 2.5   CEC  Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 1,900,000R

 

Alcianblue - PAS   Stain Kit

Kit Component

 

20-TEST

Storage

Stability

Alcian blue PH 2.5

 

30cc

R.T.

Min. 12 month

Periodic acid solution

 

50cc

3-8°C

Min. 12 month

Shiff's reagent

 

10x2cc

R.T.

Min. 12 month

hematoxylin solution

 

100cc

R.T.

Min. 12 month

Price :

 

1,700,000R

 

 

 

Aldehyde-Fuschin  Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

Aldehyde-Fuchsin Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Bouin's Fixative solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Acid-Alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Potassium permanganate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Sodium bisulfite solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Hemli solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Phosphomolybdic-phosphotungstic

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price Per SET : 750,000R

 

Alkaline-Phosphatase Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

Incubating solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

chloroform

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Cobalt nitrate

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Ammonium sulfide

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Acetone 50%, 80%, 100%

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Hematoxyline solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price Per SET : 700,000R

 

Amyloid  (Benhold's) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Congo red solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

150,000R

Lithium Carbonate Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Hematoxylin  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 450,000R

 

 

Amyloid  (Highman's) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Congo Red

50cc

R.T.

Min. 12 month

KOH  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Hematoxylin Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price Per SET : 450,000R

 

 

 

 

Amyloid  (Sirus Red) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Sirus red solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

350,000R

Alkaline Alcohol Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Hematoxylin  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Borate buffer  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price    : 650,000R

 

AuramineFluoredcentStain Kit    for Mycobacteria

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Auramine solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

350,000R

Acid-alcohol  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Potassium permangnate

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price    : 650,000R

 


 

Auramine - Rhodamine Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Auramine-rhodamine sol.

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Acid-alcohol  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Potassium permangnate

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price    : 650,000R

 

Berg's Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Carbolfuchsin solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

350,000R

Methylene blue solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Lithium carbonate

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Acid-alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price    : 550,000R

 

Bielschowski Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Sodium hydroxide solution

10cc

R.T.

Min. 12 month

 

Silver nitrate 10%

20cc

R.T.

Min. 12 month

 

Silver nitrate 2%

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Sodium thiosulfete

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Formaldehyde solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Ammonia solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

 

Gold chloride solution

30cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price    : 750,000R

 

Billirubin(Hall's) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Foucht's

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Van gieson's

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price    : 390,000R

 

Capsul Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Crystal Violet's   Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

120,000R

Copper sulfate  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 220,000R

 

Colloidal Iron  (Mowrry)  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Colloidal iron solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

200,000R

Acetic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Potassium ferrocyanide

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Hydrochloric acid

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Van gieson's solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 650,000R

 

Fatal Hemoglobin Stain  Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

I. Eosin B Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

II. Citric acid  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

III. Disodium phosphate

50cc

R.T.

Min. 12 month

200,000R

IV. Hematoxylin solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

200,000R

Price Per SET : 600,000R

 

Feulgen DNA Stain  Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

I. Hydrochloric acid Solution

5cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

II. Sodium disulfite  Solution

25cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

III. Shiff'sReagent

100cc

R.T.

Min. 12 month

200,000R

Price Per SET : 550,000R

 

 Flagella (Leifson's ) Stain  Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

I. Tannic acid Solution

30cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

II. Fuschin  Solution

30cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

III. Sodium chloride Solution

30cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Methylene blue  Solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 500,000R

 

Grocots-Methanamine Silver  ( GMS )  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Periodic acid solution

30cc

R.T.

Min. 12 month

Silver nitrate solution

30cc

R.T.

Min. 12 month

Methenamine solution

250cc

R.T.

Min. 12 month

Gold chloride solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium thiosulfate solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

Light green solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

Price :  1,600,000R

 

Gram Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Quantity

Storage

Stability

Crystal Violet's   Solution

100cc

250cc

R.T.

Min. 12 month

Fuchsin  Solution

100cc

250cc

R.T.

Min. 12 month

Decolorizer  Solution

100cc

250cc

R.T.

Min. 12 month

Iodine  Solution

100cc

250cc

R.T.

Min. 12 month

Price

275,000R

550,000R

 

 

 

Iron Stain Kit(Sigma) - Tissue & Bone marrow

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

Hydrochloric acid solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

150,000R

Potassium Ferrocyanide solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

150,000R

Pararosanilinesolution

10cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 400,000R

 

Iron Stain Kit(Gomori's) - Tissue

Kit Component

2-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Hydrochloric acid solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium Ferrocyanide solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear Fast Red solution

 

50cc

3-8°C

6 month

Price : 500,000R

 

500,000R

 

 

 

Iron Stain Kit(Gomori's) - Bone marrow & Urine

Kit Component

20-TEST

Storage

Stability

Hydrochloric acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium Ferrocyanide solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 250,000R

 

 

 

 

Jon's Method  for Kidney

Reagents

1-TEST

10-TEST

Storage

Stability

Borax  solution

 

25cc

R.T.

12 month

Gold chloride Solution

 

10cc

3-8°C

12 month

Methanamine  solution

 

200cc

R.T.

12 month

Silver nitrate  solution

 

25cc

3-8°C

12 month

Periodic  Acid solution

 

25cc

3-8°C

12 month

Sodium thiosulfate solution

 

25cc

R.T.

12 month

Hematoxylin  solution

 

100cc

R.T.

12 month

Eosin G  Solution  solution

 

100cc

R.T.

12 month

Price

 

1,750,000R

 

 

 

Jon's PAS-methanaminesilver stain Kit  for kidney

Reagents

10-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Periodic Acid  Solution A

50cc

50cc

R.T.

12 month

Thiosemicarbazide Solution B

50cc

100cc

R.T.

12 month

Silver Nitrate Stock Solution C

12cc

25cc

3-8°C

12 month

Methenamine 3% Solution D

200cc

500cc

R.T.

12 month

Borax Solution E

100cc

100cc

R.T.

12 month

Gold Chloride 0.2% Solution F

10cc

20cc

3-8°C

12 month

Sodium Thiosulfate  Solution G

100cc

100cc

R.T.

12 month

Nuclear Fast Red Solution H

50cc

100cc

3-8°C

12 month

Price

1,750,000R

3,000,000R

 

 

 

Luxol Fast Blue Stain Kit - Tissue

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Luxol fast blue   Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Cresyl violet acetate  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Lithium carbonate  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Formalin fixative  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Alcohol-chloroform  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Price:  1,750,000R

 

Maldonado  Stain Kit - Tissue

 

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

Bouin's  fixative  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Phloxine B  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Phosphotungstic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Azore  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Weigert's A & B  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price : 750,000R

Masson-Fontana Stain Kit –Melanin in Tissue

         

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Neutral Red Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Silver nitrate  Solution

100cc

3-8°C

Min. 12 month

Sodium thiosulfate Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Ammonia  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Price: 500,000R

 

 

 

 

Methyl green-Pyronine  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Methyl green-Pyronine

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price: 750,000R

 

 

 

 

Mucicarmen (Mayer) Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Weigert's A & B  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Metanil yellow  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Carmine (5X) Solution

10cc

R.T.

Min. 12 month

Price: 750,000R

 

 

 

 

Nitro Blue Tetrazolium (NBT ) Stain Kit, Frozen section & tissue

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Tris buffer solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium succinate solution

10cc

R.T.

Min. 12 month

DMF

5cc

R.T.

Min. 12 month

Hematoxyline solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

NBT

2 vials

R.T.

Min. 12 month

Price:  750,000R

 

NISSL (Cresyl violet) Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Cresyl Violet acetate Solution

25cc

R.T.

Min. 12 month

950,000R

1-Butanol

100cc

R.T.

Min. 12 month

250,000R

Acetate buffer solution

200cc

R.T.

Min. 12 month

300,000R

Price Per SET : 1,300,000R

 

Oil Red O Stain Kit - Tissue

Kit Reagent

20-TEST

Storage

Stability

Oil red o Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Propylene Glycole 85%  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Propylene Glycole 100%  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear fast red solution

50cc

3-8°C

Min. 12 month

Price :

550,000R

 

 

 

Orcein  Stain Kit

Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Potassium permangnatesolution

50cc

3-8°C

12 month

150,000R

Oxalic acid solution

50cc

3-8°C

12 month

150,000R

Orcein solution

50cc

R.T.

12 month

1200,000R

Acid-alcohol soluion

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  : 1350,000R

 

 

Pancreatic Islet Cell (Gomori's) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Bouin's  fixative  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Phloxine B  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium permangnatesolution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium bisulfite solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acid-Alcohol  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Chromium hematoxylin  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Phosphotungstic  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 900,000R

 

Periodic acid-Schiff  (PAS) Stain Kit - Tissue

Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Periodic acid solution

50cc

3-8°C

12 month

120,000R

Schiff Reagent

50cc

3-8°C

12 month

250,000R

Harris's Hematoxyline

50cc

R.T.

12 month

150,000R

Borax soluion

50cc

R.T.

12 month

80,000R

Price  :600,000R

 

Periodic acid-Schiff  Stain Kit - For observation of fungi in direct smears

Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Light  green  solution

50cc

3-8°C

12 month

120,000R

Periodic acid solution

50cc

3-8°C

12 month

150,000R

Fuchsin solution

50cc

R.T.

12 month

150,000R

Price  :350,000R

 

Peroxidase - Myeloperoxidase Stain Kit - Tissue

Kit Content

Quantity

Storage

Stability

Formol-Alcohol Fixative

50cc

R.T.

Min. 6 month

Benzidine Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Hydrogen Peroxide 3% Solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Price: 390,000R

 

Phospholipid Stain Kit (Baker's) - Tissue

Kit Content

Quantity

Storage

Stability

Pot. Dichromate-calcium solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Pot. Ferricyanide-borax solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium iodate solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Hematoxylin  solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Price: 550,000R

 

PTAH Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

PTAH solution

50cc

R.T.

12 month

250,000R

Potassium permanganate Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Oxalic acid  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   : 600,000R

 Ramon &Cajal Stain Kit

Kit Content

Quantity

Storage

Stability

Fixative Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Goldchloride Solution

10cc

3-8°C

Min. 12 month

Mercuric chloride  Solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium thiosulfate  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Price: 1,450,000R

 

 

 

 

 

Reticulum Stain Kit (Gorden& Sweets) - Tissue

 

Solution

Reagents

2-TEST

10-TEST

Stability

Solution A:

Potassium Permanganate,  Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution B:

Oxalic Acid, Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution C:

Ferric Ammonium Sulfate,

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution D:

Silver Nitrate, Solution (Store at 4ºC)

10 ml

20 ml

Min. 12 month

Solution E:

Ammonium Hydroxide, 28-30%, ACS

10ml

20ml

Min. 12 month

Solution F:

Sodium Hydroxide,Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution G:

Formalin, Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution H:

Gold Chloride,  Aqueous Solution

2 ml

10 ml

Min. 12 month

Solution I:

Sodium Thiosulfate,Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution J:

Nuclear Fast Red Stain Solution,

2x2 ml

50 ml

Min. 12 month

Price

600,000R

1,470,000R

 

 

Reticulum Stain Kit (Gomori's) - Tissue

Kit Component

2-TEST

10-TEST

Storage

Stability

Potassium permanganate solution

 

50cc

R.T.

12 month

Oxalic acid

 

50cc

R.T.

12 month

Ammonium Iron(II) sulfate

 

10 vials

R.T.

12 month

Formaldehyde solution

 

20cc

R.T.

12 month

Potassium  hydroxide solution

 

20cc

R.T.

12 month

Silver nitrte solution

 

20cc

3-8°C

12 month

Ammonia solution

 

20cc

R.T.

12 month

Price

 

650,000R

 

 

 

Rhodanine (Copper) Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Rhodanin solution

10cc

R.T.

12 month

200,000R

Borax Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Hematoxylin solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   550,000R

 

Safranine Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Weigert's A & B solution

50cc

R.T.

12 month

250,000R

Fast green Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Safranine O  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Acid-alcohol  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Acetic acid  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   : 600,000R

 

Schomorl's Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Ferric chloride solution

120cc

R.T.

12 month

 

Potassium ferricyanide

50cc

R.T.

12 month

 

Mucicarmine solution

50cc

R.T.

12 month

 

Metanil yellow

50cc

R.T.

12 month

 

Price  Per SET   : 700,000R

 

Silver (steiner-steiner) Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Hydroquinone

2 vials

R.T.

Min. 12 month

Gum mustic solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Silver nitrate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Uranyl nitrate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 1,750,000R

 

Sperm morphology Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Shorr's solution

50cc

R.T.

12 month

250,000R

Ammoniacal ethanol Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Hematoxylin solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   : 500,000R

 

Spore  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Malachite green  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Safranine  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 200,000R

 

 

Sudan  black  Stain Kit - Frozen section

Kit Reagent

1-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Sudan Black  Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Propylene Glycole 85%  Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Propylene Glycole 100%  Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear fast red solution

 

50cc

3-8°C

Min. 12 month

Price :

 

550,000R

 

 

 

Sudan  black  Stain Kit - cytology

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Sudan Black buffere  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Gluteraldehyde  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Hematoxylin  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 350,000R

 

 

Toluidine  Blue Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Toluidine Blue  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium Permanganate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium disulfite solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 450,000R

 

Trichrome (Gomori) One Step Stain Kit with Light green or Aniline blue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

TRICHROME STAIN  LG  or  AB  SOLUTION

50cc

R.T.

12 month

Weigert’s  A   Solution

50cc

R.T.

12 month

Weigert’s  B   Solution

50cc

R.T.

12 month

Bouin's Fixative solution

50cc

R.T.

12 month

Acetic Acid  solution

50cc

R.T.

12 month

Price : 750,000R

 

Trichrome  (Masson)  Stain Kit -Tissue

Reagents

20-TEST

ST

Stability

Phosphotungstic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Phosphomolybdic acid Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Biebrich scarlet- Acid Fuchsin solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Aniline blue solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Weigert's A solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Weigert's B solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acetic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Bouin's fixative solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price:

750,000R

 

 

 

TrichromeAZAN (Gomori's)  Stain Kit -Tissue

Kit Composition

Quantity

Storage

Stability

Azocarmine solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Aniline-alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acid alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Phosphotungstic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Aniline Blue solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price:    750,000R

 

Trichrome (Wheatly) Stain Kit –for detection of intestinal protozoa

Kit Composition

Quantity

Storage

Stability

Trichrome stain

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acid-alcohol

50cc

R.T.

Min. 12 month

Iodine solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Schauding fixative solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price:    450,000R

 


 

Van-Gieson  Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Van Gieson's   solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Weigert's A & B  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price: 500,000R

 

Van Kosa  Stain Kit, Calcium in Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Silver  nitrate  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium  thiosulfate  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear  fast  red  solution

50cc

3-8°C

Min. 6 month

Price: 550,000R

 

Verhoff's  Elastic Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Hematoxylin alcoholic  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Iodine  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium thiosulfate  solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Ferric chloride 10%  solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Ferric chloride 2%  solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Van Gieson's  solution

50cc

R.T.

Min. 6 month

Price : 650,000R

 

Wartin-Starry  Stain Kit

Stability

Storage

Quantity

Kit component

12 month

R.T.

50cc

Acidulated water

12 month

3-8°C

50cc

Silver nitrate 1% solution

12 month

3-8°C

50cc

Silver nitrate 2% solution

12 month

R.T.

50cc

Gelatin solution

12 month

R.T.

50cc

Hidroquinon solution

Price : 650,000R

 

Weigert Elastic  Stain Kit

Stability

Storage

Quantity

Kit component

12 month

R.T.

50cc

Weigert A & B Solution

12 month

R.T.

50cc

Resorcin-Fuchsin solution

12 month

R.T.

50cc

Van Gieson,s solution

Price :500,000R

 

Zeal-Nealson  Stain Kit

Stability

Storage

Quantity

Kit component

12 month

R.T.

100cc

Methylene blue solution

12 month

R.T.

100cc

Acetone-alcohol  solution

12 month

R.T.

100cc

Carbolfuchsin solution

Price :200,000R

 

 

خبرخوان

گفتاری از مدیریت سایت

در عصر ارتباطات كه سرعت انتقال داده ها ابزاري مهم وكارآمد براي رساندن پيام هاو اطلاعات محسوب ميگردد.وجود سایتی کارا و بروز را برای فعالیت 15 ساله شرکت ضروری دانستیم و به لطف خداوند منان سایت فارسی بتاژن ‌ويژه اطلاع رسانی اخبار،تازه های علمی،خرید و فروش تجهیزات،بررسی و مقایسه تخصصی محصولات آزمایشگاهی افتتاح گرديد.

صمیمانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم،باشد که مورد توجه شما مشتریان باشد.

شما می توانید مطالب و موضوعات علمی خود را برای ما ارسال کنید،مطالب با ذکر منبع و نام شما در سایت منتشر خواهند شد.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

سخن بزرگان

حضرت مهدی (علیه السلام) ما أرْغَمُ أنْفُ الشَيْطانَ بِشَىءٍ مِثْلَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَ أرْ غَمْ أنْفَ الشَّيْطانَ؛ با هيچ چيز مثل نماز، بينى شيطان به خاك ماليده نمى شود پس نماز را به پادار و بينى شيطان را به خاك بمال. بحارالانوار، ج 53، ص 182